Formy płatności

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.Podstawa prawna regulaminu.USTAWA z dn. 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego [Dz. U. Nr. 141 ,poz. 1176 ,ze zm.]. Ustawa z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny [Dz. U. Nr 22 poz. 271 ze zm.]. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10 czerwca 2002 r. [Dz. U. 99 ,poz. 894]. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. [Dz. U. Nr 144 ,poz. 1204] 2. Właścicielem sklepu jest firma Sambation.pl z siedzibą w Zamarskach ,przy ulicy Rudowskiej 5 NIP 6342331306 tel. stacjonarny 33 852 71 01 komórkowy 795 141 121 adres e-mail: sambation@sambation.pl

3. jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem

4. Ceny podane w sklepie zawierają podatek są cenami brutto [zawierają Vat ]

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta. 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych

§ 2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób
a/poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu
b/e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej sklepu

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwość. Każdorazowo klient zostanie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka,jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób realizacji zamówienia oraz jego dostawy oraz ewentualne nietypowe uwarunkowania /tzw. towar produkowany ”na indywidualne zamówienie”/

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez e-mail zwrotny ze strony Sprzedającego, Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

5. W przypadku braku towaru na magazynie Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostanie anulowane lub usunięta zostanie z niego pozycja brakująca, mająca wpływ na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

§ 3

Płatności, dostawy

1. Klient może dokonać najwygodniejszej dla siebie formy płatności, zobacz zakładkę ”formy płatności ”
2. Koszt przesyłek podano szczegółowo w zakładce ”koszty dostawy”
3. Warunkiem wysłania towaru jest zaksięgowanie na naszym koncie wpłaty za zamówienie.

§ 4

Reklamacje

1. Podstawa do przyjęcia reklamacji Klienta jest przedstawienie dowodu zakupu towaru, [paragon fiskalny ,faktura VAT].
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do sklepu reklamowany towar, tylko po uprzednim uzgodnieniu z działem handlowym pod numerem telefonu 795 121 144 lub adresem e-mail sambation@sambation.pl wysyłanie reklamowanego towaru bez uzgodnienia ze Sprzedającym lub za potwierdzeniem odbioru nie będzie honorowane. Każdorazowo do reklamowanego produktu należy dołączyć druk /pobierz tutaj/ z opisem niezgodności oraz danymi niezbędnymi do jak najszybszego rozpatrzenia sprawy.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin ustosunkowania się do reklamacji ulega przedłużeniu o czas uzyskania takiej opinii.
4. Jeżeli realizacja reklamacji wiąże się z ewentualnym wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięciem niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z artykułem 535 kc złożone zamówienie droga elektroniczną [e-mail,SMS], telefoniczną, słowną, faksem po potwierdzeniu warunków realizacji zamówienia, jest umową. Przez umowę sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i wydać mu towar zakupiony, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy żądaną cenę .
2.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, nabywcy przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny zwrotu. Termin dziesięciodniowy liczy się od dnia wydania przedmiotu, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi, od dnia jej zawarcia. Wyłączenie prawa od odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w odniesieniu do produktów :
-które były realizowane według specyfikacji podanej przez Klienta
-które maja charakter wyraźnie osobisty
-które nie podlegają zwrotowi ze względu na ich charakter
-które ulegają szybkiemu zepsuciu lub maja krótki termin przydatności
-których ceny zależą od wahań na rynku finansowym na które przedsiębiorca nie ma wpływu
-magazynów i gazet
-nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego gdy ich opakowanie zostało naruszone
Wyłączenie prawa do odstąpienia umowy jest możliwe tylko w przypadku usług:
-dotyczących zakwaterowania, transportu, gastronomii,bądź zajęć rekreacyjnych, które są wykorzystywane lub wykonywane w określonym dniu lub określonym czasie
-których świadczenie zostało rozpoczęte za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem okresu odstąpienia od umowy
-dot. zakładów i loterii
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy przez Klienta w całości ponosi Klient odstępujący od umowy.
4. W ciągu 4 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan zwracanego towaru i poinformuje o przyjęciu lub odrzuceniu zwrotu.
5. W terminie 7 dni od przyjęciu zwrotu Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient w druku zobowiązany jest do wskazania rachunku bankowego, na który ma zostać przelana zwracana kwota.
6. W przypadku naruszenia przez klienta warunków określonych w punkcie 2 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne ,towar nie podlega zwrotowi ,a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
7. Powyższe dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

§ 6

Spory

1. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą ,Sprzedawcą a Klientem ,który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. [Dz. U. Nr 43 ,poz 296 ze zm.]

§ 7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia
2. Klient może odrębnie wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo -promocyjnych
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§ 8

Zmiany w regulaminie

Sklep Sambation.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu .Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sklep Sambation.pl, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sambation.pl . Zamówienie złożone przed data wejścia w życie zmian niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.